top of page

סגולות להינצל
מחיבוט הקבר

מה זה חיבוט הקבר?

חיבוט הקבר או דין הקבר הוא אחד מהעונשים שמקבל האדם לאחרי המיתה ביום הראשון של המוות ולפני שעולה לבית דין של מעלה. חיבוט הקבר זה עונש על הנאות שנהנו בעולם הזה שלא היו לשם שמים.

"כאשר אדם נפטר, מגיע מלאך המות לקברו, מכהו ושואלו לשמו. ובאם איננו יודע, מכניסים בנפטר את נשמתו שוב ומעמידים לדין, ומחייבים אותו" רבי אלעזר בפ"ב דמסכת חיבוט הקבר (נדפס בספר ראשית חכמה בסוף פ' יב).

"אדם מת, באים אליו ארבע מלאכים, אחד ממלאכי השרת, ואחד ממלאכי המות, ואחד סופר, ואחד ממונה עמו ואומר לו קום הגיע קצך, והוא אומר להם, עדיין לא הגיע קיצי מיד פותח את עיניו ורואה מלאך ארכו מסוף העולם ועד סופק מכף רגלו ועד קדקדו מלא עינים, לבוש אש, כסותו אש, כלו אש, וסכין בידק וטפה של מרה תלויה בו ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות, ואינו מת עד שרואה הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר (שמות לג, כ) כי לא יראני האדם וחי בחייהם אינם רואים אבל רואים הם במיתתם, שנאמר  (תהילים כב, ל) לפניו יכרעו כל יורדי עפר וגו'". מסכת חיבוט הקבר - הרב אליהו די וידאש ז"ל

כותב ר' יהודה פתאיה בספרו "הרוחות מספרות" על ההקדמה של האר"י הקדוש בספרו ער הגילגולים" :

"אחר שנקבר האדם אז בא מלאך א' על קברו ושואל לו מה שמך והוא משיב לו גלוי וידוע לפניו יתברך שאיני יודע את שמי (ואינו זוכר משום העצבות הגדולה על מותו שלא הספיק עוד מצוות שהיו נשארות עמו גם בקבר במקום להוציא זמנו לבטלה על תענוגי העוה"ז ואם היה צדיק גדול ידע שמו ולא יסבול כ"כ שאין כן הרשעים שהקליפה שבהם גדולה מאד ואינם זוכרים כלל) . אז תכף ומייד באים ד' מלאכים ומשפילים קרקע הקבר ומעמיקים אותו למטה ונעשה חלל הקבר כשיעור קומת האדם הנקבר שם. ואז מחזירין את נפשו בגופו כמו בחייו (כי הקליפה דבוקה וקשורה בגופו ובנפשו גם יחד וכדי להוציאה צריך לחבר גוף ונפש יחד ואז לנערה החוצה) ואז המלאכים הנזכרים אוחזים בו כל א' מקצה ומנערים אותו מן האבק הנדבק בהם עד שנפרדת מהם הקליפה לגמרי. ולכן נקרא חיבוט הקבר.

אמנם לא כל האנשים שווים.

אלו הצדיקים אשר בחייהם נתרחקו מיצר הרע ...וגם ע"י התורה והמצוות שמתישין כוחו של אדם אינם צריכין חיבוט גדול כי בניעור כלשהוא מספיק להם להפרידה מהם."

סגולות להינצל מחיבוט הקבר:

  • אמרו חז''ל הדר בארץ ישראל ומת בערב שבת ונקבר קודם שתחשך השמש בשעת תקיעת שופר אינו רואה חיבוט הקבר.

  • וכל מי שאוהב צדקות ואוהב תוכחות וגמילות חסדים.

  • מי שמכניס אורחים.

  • מי שמתפלל בכוונה.

  • לומר את פסוק שמו בעמידה לפני הסוף לפני שכתוב "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ד' צורי וגאלי". אילו פסוקים מהתנ"ך או מתהילים שמתחילים ונגמרים עם אותן אותיות שהשם מתחיל ונגמר. מי שיש לו שני שמות יזכיר שני פסוקים פסוק לכל שם.

  • לקיים סעודת מלוה מלכה בכל מוצאי שבת.

קרא עוד:

מסכת חיבוט הקבר - הרב אליהו די וידאש

פסוק המתחיל ומסתיים באות

bottom of page