top of page

לוח תאריך פטירת צדיקים

תשרי

א' תשרי- שרה אימנו, חברון

א' תשרי- רבי יצחק הכהן - מחכמי ג'רבא - ה'תרע"ט

א' תשרי- הרידב"ז מצפת - רבי יעקב דוד ווילובסקי

ב' תשרי- רבי משה גאגין - אביו של הרב אג"ן

ב' תשרי- רבי סלמאן אליהו - ה'תש"א

ב' תשרי- רבי שמעון הורביץ לידר - ר"י שער השמים

ב' תשרי- רבי משה כהן - מחכמי ג'רבא - ה'תרכ"ג

ב' תשרי- רבי שמריהו גריינימן - ה'תשנ"ב

ג' תשרי- גדליה בן אחיקם - ג'של"ט

ג' תשרי- רבי יוסף בכור ויטאל

ג' תשרי- רבי ישראל ליפשיץ

ג' תשרי - רבי שמעון נתן נטע בידרמן - האדמו"ר מללוב - ה'תר"ץ

ג' תשרי- רבי אפרים כהן - המקובל- ירושלים -

ג' תשרי- רבי חיים ברלין

ג' תשרי- רבי אברהם אבלי הלוי - המגן אברהם

ד' תשרי- רבי אברהם דאנציג - התקפ"ו

ד' תשרי- רבי ישראל יעקב בורלא

ד' תשרי- רבי נתן מרכוס - מגדולי רבני ארם צובא -

ד' תשרי-  רבי צבי הירש אשכנזי, כוס הישועות

ה' תשרי- נפתלי בן יעקב - ב'שכ"ז

ה' תשרי- רבי ברוך שלום הלוי אשל"ג - התשנ"ב

ה' תשרי- רבי אהרון ווינשטיין - ראש ישיבת נובהרדוק במזריטש ,ת"א

ו' תשרי- רבי יחיא בן סעיד גרידי - התר"ץ

ו' תשרי- רבי יעקב יוסף הרופא

ו' תשרי- רבי שמואל אברהם צדקה חוצין

ו' תשרי- רבי ישראל טויסיג - התשכ"ח

ו' תשרי- הסבא משפולי - התקע"ב

ז' תשרי- זבולון בן יעקב אבינו - ב'שי"א

ז' תשרי- רבי חנוך משה אנג'ל

ז' תשרי- רבי יוסף ברבי - מדייני ג'רבא

ז' תשרי- רבי נח גד וינטרוב

ח' תשרי- רבי שלמה בכור חוצ'ין

ט' תשרי- רבי שמעון מיארוסלאב

ט' תשרי- רבי יצחק זאב סולובייצ'יק - הגרי"ז מבריסק - התש"ך (השלישי לשושלת בריסק)

ט' תשרי- רבי שמואל דוד לוצטו - התרכ"ו

ט' תשרי- רבי אברהם צאבע - מגולי ספרד - הר"פ

ט' תשרי- רבי שלום יהונתן

י' תשרי- זכריה הנביא - כהן גדול בן יהוידע - ג'פ"ז

י' תשרי- רבי אחאי בריה דרבה - ד'רע"א

י' תשרי- התנא רבי עקיבא בן יוסף הי"ד - טבריה

י' תשרי-  רב אחאי בר חנינא מבבל - ד'תתכ"ב

י' תשרי- רבי יהודה (לייב) הלוי אשלג - בעל פירוש הסולם לזוהר - התשט"ו

י' תשרי- רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי ממכנובקא - התשמ"ח

י' תשרי- רבי ברוך צג'ייר כהן מג'רבא - התרע"ד

י' תשרי- רבי דוד כנאפו

י' תשרי- רבי דוד צאבח - מחכמי מראכש - התרי"ט

יא' תשרי- רבי משה הלוי

יא' תשרי- רבי שלמה בוחבוט - מיחידי ק"ק בית אל

יא' תשרי- רבי אברהם אביש

יא' תשרי- רבי משה ימיני - התשמ"ז

יא' תשרי- רבי ישראל מקיקץ חדאד - התש"מ

יא' תשרי- רב הונא

יב' תשרי- רבי יחיאל מיכל מזוויעל - ה'תרט"ז

יב' תשרי- רבי אברהם המלאך

יב' תשרי- רבי ישראל יעקב צרפתי - התקפ"ו

יב' תשרי- רבי חיים ואתורי - מחכמי לוב - התקס"ב

יג' תשרי- רבי עקיבא איגר -

יג' תשרי- רבי שאול אדאדי -

יג' תשרי- רבי משה יוסף מרדכי מיוחס - התקס"ו

יג' תשרי- רבי שלום סאפרין - האדמו"ר מקומרנא ירושלים - התשנ"ח

יג' תשרי- רבי חיים ברלין - רב במוסקבה ועוד -

יג' תשרי- אדמו"ר - רבי שמואל מליובאוויטש

יד' תשרי- רבי ישראל בן רבי שבתאי הופשטיין -

יד' תשרי- רבי יוסף צבי דושינסקי - התש"ט

יד' תשרי- רבי בן ציון ברוק -

יד' תשרי- רבי חנוך העניך -

טו' תשרי- יעקב אבינו - מערת המכפלה טו' תשרי- רבי יהודה הכהן רבין -

טו' תשרי- רבי מרדכי לייפער - האדמו"ר מנדבורנא - טו' תשרי- רבי יעקב משה קרמר

טו' תשרי- רבי אברהם בר יחיאל - לובלין - הרפ"ב

טו' תשרי- רבי אפרים ארדיט

טז' תשרי- רבי שלמה קרליבך

טז' תשרי- רבי יחיא בן סעיד בדיחי -  התרמ"ח

טז' תשרי- רבי משה זכות -

טז' תשרי- רבי צבי הירש שפירא - התרע"ו

טז' תשרי- רבי יצחק שרים -

יז' תשרי- רבי משה חזן

יז' תשרי- רבי מנחם זאב שטרן - התשל"ה

יז' תשרי- רבי יהודה קובו השלישי - הת"ף

יז' תשרי- רבי אברהם דיין

יח' תשרי- רבי נחמן מברסלב הקדוש - ליקוטי מוהר"ן - התקע"ה, אוקראינה

יח' תשרי- רבי משולם איגרא מטימניץ - התקס"ב

יח' תשרי- רבי בצלאל רגנשבורג - הר"ב

יח' תשרי- רבי שמואל - מרבני סלוניקי - השכ"ב

יח' תשרי- רבי יוסף דאנין -

יח' תשרי- רבי שלום כהן -

יח' תשרי- רבי עודד בן יפת -

יט' תשרי- רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן - הגאון מוילנא -הגר"א- התקנ"ח

יט' תשרי- רבי יעקב יצחק -

יט' תשרי- רבי יעקב בן שבת

יט' תשרי- רבי אהרון ב"ר ישראל - האדמו"ר מסדיגורא - התרע"ג

יט' תשרי- רבי אלטר מאזוז - מטוניס - התשמ"ח

יט' תשרי- רבי יוסף משה עדס - התשנ"ג

כ' תשרי- רבי אליעזר בן רבי יצחק פאפו - מחבר ספר "פלא יועץ" - תקפ"ח

כ' תשרי- רבי יעקב יוסף מפולנאה - תקנ"א

כ' תשרי- רבי יחיאל - אביו של הרא"ש - הכ"ד

כ' תשרי- רבי יעקב יוסף מאוסטראה

כא' תשרי- רבי שמעון מונטיליה - מחכמי טבריה

כא' תשרי- רבי ישועה חויתה סופר

כא' תשרי- רבי יהודה בורלא – ה'תקס"ד

כב' תשרי- רבי חי דיין - ה'תשמ"ח

כב' תשרי- הרב משה יעקב הכהן רביקוב  "הסנדלר הקדוש"

כב' תשרי- רבי שלום עמאר

כב' תשרי- רבי אהרון הלוי הורביץ

כב' תשרי- רבי שלמה ברבי יעקב מסקאהל - ה'תרל"ג

כג' תשרי- רבי דוד הלוי יונגרייז - ה'תשל"ג

כג' תשרי- רבי דוד חדאד

כג' תשרי- רבי חיים מנחם דוד הורוביץ מדז'יקוב -

כד' תשרי- רבי יעקב יוסף מפולנאה - ה'תקמ"ב

כד' תשרי- רבי יהודה הכהן שוורץ - ה'תרמ"ו

כד' תשרי- רבי יעקב משה טולידאנו - רבה של ת"א

כד' תשרי- רבי יוסף חסון

כד' תשרי- רבי יהודה מועלם

כד' תשרי- רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ - ה'תרל"ה

כד' תשרי- רבי אלחנן סורוצקין - ה'תשנ"ד

כד' תשרי- רבי חיים זלמן אברמוביץ

כד' תשרי- רבי יוסף סירסו - ה'תרס"ב

כה' תשרי- רבי שמואל ישראל - ראב"ד טיטואן

כה' תשרי- רבי יעקב בן נאים - ה'תקס"ב

כה' תשרי- רבי צבי הלר הירש חריף מסאמושטש

כה' תשרי- רבי שמואל לנדא מפראג

כה' תשרי- רבי לוי יצחק מברדיצ'וב - ה'תק"ע

כה' תשרי- רבי משה סופר מפרשבורג - בעל החתם סופר - ה'ת"ר

כה' תשרי- רבי דוד מתתיה רבינוביץ - האדמו"ר מביאלא - בניברק  -ה'תשנ"ח

כה' תשרי- רבי שמריה ברזילי – בני ברק - ה'תשס"א

כו' תשרי- רבי אהרון - ה'תקפ"ב

כו' תשרי- רבי אשר מסטולין בן - ה'תקפ"ב

כו' תשרי- רבי משה הכהן שאולי - ה'תשנ"ה

כז' תשרי- הרב יורם מיכאל אברג'ל

כז' תשרי- רבי אריה לייב הכהן -  התקע"ג

כז' תשרי- רבי אליהו בן רבי אהרון אביחצירא - ה'תרפ"ה

כז' תשרי- רבי דוד חי מאיר ניסים - מייסד שושנים לדוד בירושלים

כז' תשרי- רבי שמואל שרגא שניצלר - ה'תש"מ

כז' תשרי- רבי יצחק הזקן בן רבינו שמואל - ר"י מבעלי התוספות - ה' אלפים

כז' תשרי- רבי נתן צבי קעניג - ה'תשנ"ח

כז' תשרי- רבי אליעזר ב"ר שמואל רקח מאמסטרצא - ה'תק"ז

כז' תשרי- רבי משה דוד האדמו"ר מראשקוב

כח' תשרי- רבי אברהם אביכזר - ה'תש"ה

כח' תשרי- רבי אפרים זלמן שור - ה'שצ"ד

כח' תשרי- רבי מאיר מלין - ה'תשנ"ה

כח' תשרי- רבי אברהם אייגר - האדמו"ר מלובלין - ה'תשס"ג

כט' תשרי- שמעון הצדיק בן חוניו -ג' אלפים תמ"ח - ירושלים

כט' תשרי- רבי דון יצחק אברבנאל

כט' תשרי- רבי אברהם דוד מבוטשאטש - ה'תר"א

כט' תשרי- רבי מנחם מנדל מוויז'ניץ

ל' תשרי- רבי צבי הירש חיות - המהר"ץ חיות

ל' תשרי- רבי יצחק מאיר הזנפרץ

ל' תשרי- רבי מנשה לוי - ה'תשנ"ו

חשוון

        א' חשוון- רבי דוד משה - מצדיקי מרוקו

א' חשוון- רבי יוסף ענגל - התר"פ

א' חשוון- רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש - התשנ"ב

ב' חשוון- רבי משה יהודה ליב שפירא ממונקאטש

ב' חשוון- רבי אליעזר שמחה ווסרמן - התשנ"ג

ב' חשוון- רבי שמואל די מודינה מסלוניקי

ב' חשוון- רבי ברוך הגר - האדמור מסערט מויזניץ - התשכ"ד - בני ברק

ג' חשוון- מרן הרב עובדיה יוסף - התשע"ד 

ג' חשוון- רבי ישראל מרוז'ין - התרי"א

ג' חשוון- רבי יהודה לייב אריה מחב"ד

ג' חשוון- רבי יצחק בן רבי חיים מולוז'ין

ג' חשוון- רבי זונדל סלנט - רבו של רבי ישראל סלנטר

ג' חשוון- רבי יעקב הכהן - התשמ"ט

ג' חשוון- רבי שלום רכאח - התרל"ו

ג' חשוון- רבי אברהם הלוי זיונס - ניו יורק - התשנ"ו

ד' חשוון- רבי קולנימוס שפירא - חובת התלמידים

ו' חשוון- רבי שאול דוד חי מועלם - התשל"ט

ו' חשוון- רבי שלמה דוד יהושע - התש"ב

ו' חשוון- רבי שמואל זאב הלוי ראטה - התשמ"ט

ו' חשוון- רבי יצחק באנון - התשל"ו

ו' חשוון- רבי יהודה חסיד

ז' חשוון- רבי מאיר שפירא מלובלין - התרצ"ד

ז' חשוון- רבי חזקיה דוד אבולעפיה

ז' חשוון- רבי ישראל וועלץ -

ז' חשוון- רבי שמחה אלברג -

ח' חשוון- רבי משה יוסף הכהן טוויל

ח' חשוון- רבי יעקב רוזנהיים - התשכ"ו

ח' חשוון- רבי יעקב מועלם - התש"ן

ח' חשוון- רבי אברהם אהרונוביץ 

ט' חשוון- רבי דוד לניאדו - התש"ל

ט' חשוון- רבי אשר בן יחיאל - הרא"ש - ה'פ"ח

ט' חשוון- רבי יצחק שיק - התרי"ב

י' חשוון- גד בן יעקב - ב' אלפים שי"ז

י' חשוון- מתושלח בן חנוך

י' חשוון- רבי יהודה קצין

י' חשוון- רבי רפאל אהרון בן שמעון

י' חשוון- רבי דוב בעריש וידנעפלד מטשיבין –

י' חשוון- רבי מכלוף ניסים דידי - מחכמי תוניס

יא' חשוון- רחל אמנו ע"ה- ב' אלפים ר"ז - בית לחם

יא' חשוון- רבי מנחם נחום מצ'רנוביל - התקנ"ח

יא' חשוון- רבי אברהם מסלונים - התרמ"ד

יא' חשוון- רבי אברהם קוריאט - התקס"ו

יא' חשוון- רבי משה לוי

יב' חשוון- רבי בן ציון חזן -

יב' חשוון- רבי נחום משאדיק - התרכ"ו

יב' חשוון- רבי יהודה צדקה - ר"י פורת יוסף -  ה'תשנ"ב

יב' חשוון- רבי זאב וולף קיצעס - תלמיד הבעש"ט - התקמ"ט

יב' חשוון- רבי מיכל שלפוברסקי

יג' חשוון- רבי רחמים ברדה -

יג' חשוון- רבי ישעיה חנון -

יד' חשוון- רבי אברהם אלימלך הי"ד - האדמו"ר מסטולין קרלין - התש"ג

יד' חשוון- רבי אברהם יצחק מחסלאויטש

יד' חשוון- רבי יונה אליהו -

יד' חשוון- רבי דב בער שפירא - התשנ"ט

טו' חשוון- החזון איש - רבי אברהם ישעיהו קרליץ - התשי"ד -בני ברק

טו' חשוון- רבי יהודה ליאון פטילון - התשל"ה

טו' חשוון- רבי לייב מטערקעש- ה'תקצ"ז - צפת

טו' חשוון- מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי - ג' אלפים- תרכ"ב

טו' חשוון- רבי חיים פינטו בן רבי יהודה (בן הצדיק המקובל האלקי רבי חיים פינטו זצוק"ל)- התרצ"ט

טז' חשוון- רבי אליעזר מנחם מן ש"ך בן רבי עזריאל - ה'תשס"ב – בני ברק

טז' חשוון- רבי בן ציון קואינקה

טז' חשוון- רבי יוסף טויסיג מירושלים - התשל"ט

טז' חשוון- רבי דוד גולדמן - התרפ"ד

יז' חשוון- רבי מנחם מנדל מקאסוב - התקפ"ו

יז' חשוון- רבי משולם זוסיא טוורסקי - התשמ"ח

יז' חשוון- רבי ראובן כץ - התשכ"ד

יז' חשוון- רבי בנימין זאב חשין - תשמ"ט - הר המנוחות בירושלים

יז' חשוון- רבי יוסף פרבר - ת"א

יז' חשוון- רבי אלתר בידרמן - התשכ"ב

יח' חשוון- רבי משה כלפון הכהן

יח' חשוון- רבי רפאל ברוך טולידאנו - התשל"א

יח' חשוון- רבי אברהם רוזאניס הזקן

יח' חשוון- רבי יעקב פרידמן

יח' חשוון- רבי ישועה ראזון

יח' חשוון- רבי מאיר דוד כהנא הי"ד - התשנ"א

יח' חשוון- רבי ציון ביתאן - 

יח' חשוון- רבי נחום פרצוביץ - התשמ"ז

יח' חשוון- רבי שמואל דיקמן

יח' חשוון- רבי זקן חסידי ברסלב - התשנ"ה

יט' חשוון- רבי יצחק חי טייב

יט' חשוון- רבי פנחס עפשטיין - התש"ל

יט' חשוון- רבי ישועה עטייה הדיין - התשמ"ח

יט' חשוון- רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן

יט' חשוון- רבי אהרון ברנשטיין - התשנ"ה

כ' חשוון- רבי משה נתן נטע למברגר - התשמ"ג

כ' חשוון- אבא יהודה חדאד

כ' חשוון- רבי ניסים כהן השני

כ' חשוון- רבי אברהם סופר

כ' חשוון- רבי שלום מקמינקא ב"ר יעקב יוסף

כ' חשוון- רבי מרדכי שרעבי - ה'תשמ"ד

כא' חשוון- רבי סלימאן בו יחיא קרואני - התשמ"ג

כא' חשוון- רבי וידאל בן וואליד בן הרב יצחק

כא' חשוון- רבי דוד בן זמרא - הרדב"ז - השכ"ז

כא' חשוון- רבי אריה לייב בינה - התשנ"ה

כא' חשוון- רבי יחיא הלוי אלשיך - התשנ"ז

כב' חשוון- רבי יששכר דב רוקח - התרפ"ז

כב' חשוון- רבי עזריאל מלובלין

כב' חשוון- רבי דוד שלמה אייבשיץ מסראקע בן רבי אפריים - התקע"ה - צפת

כג' חשוון- רבי יוסף רפאל חזן - התקפ"א

כג' חשוון- רבי עובדיה אברהם הלוי

כג' חשוון- רבי אהרון

כד' חשוון- בנימין בן יעקב אבינו - ב' אלפים שי"ז - טמון ליד כפר סבא

כד' חשוון- רבי משה גולדשטיין

כד' חשוון- רבי אברהם אזולאי - אבי סב החיד"א - החסד לאברהם – ה'ת"ד

כד' חשוון- רבי רפאל דוד אויערבאך - התשמ"ח

כד' חשוון- רבי רפאל כהן מהמבורג

כד' חשוון- רבי גדליה משה גולדמן - האדמו"ר מזוויעל כה' חשוון- רבי מרדכי רוקח בן רבי יששכר דב - מבלז –ה'תש"י - טבריה

כה' חשוון- רבי דוד כהן למג'רבי

כה' חשוון- רבי ציון ביתאן - אב"ד בטרבלס

כה' חשוון- רבי דוד כהן השני - מח"ס משגב לדך

כה' חשוון- רבי מיכאל זריהן - התשנ"ד

כה' חשוון- רבי אברהם ביתאן - התשס"א

כו' חשוון- רבי אבא בן רבי יצחק אביחצירא - התרצ"ו

כו' חשוון- רבי חנניה גבריאל יהושע - מח"ס מנחת החג

כו' חשוון- רבי שלום

כו' חשוון- רבי שמחה הלוי סלובייצ'יק

כז' חשוון- רבי יוסף הס

כז' חשוון- רבי שאול חבה - התשל"א

כז' חשוון- רבי מהר"י בן חביב מתלמידי מרן הבית יוסף

כז' חשוון- רבי יעקב לייזר - האדמו"ר מפשעוורסק - התשנ"ט

כח' חשוון- רבינו יונה החסיד מגירונדי - שערי תשובה

כח' חשוון- רבי שלמה אבן דנאן

כח' חשוון- רבי אור שרגא - ה'תקנ"ד

כח' חשוון- רבי שלום אייזן - מו"צ - התשמ"ח

כח' חשוון- רבי יוסף כנאפו

כט' חשוון- רבי רחמים יוסף פראנקו החרי"ף

כט' חשוון- רבי ידידיה מונסניגו

כט' חשוון- רבי אברהם רוויגו

כט' חשוון- רבי חיים ב"ר דב בר רפפורט

כט' חשוון- רבי יצחק איזיק חבר

ל' חשוון- רבי צבי הירש הכהן מרימנוב - התר"ז

ל' חשוון- רבי יעקב בצלאל ז'ולטי - רבה של ירושלים - התשמ"ג

ל' חשוון- רבי אליעזר יהודה ולדנברג ב"ר גדליה - התשס"ז

כסלו

        א' כסלו- רבי יוסף שמואל מקראקא

א' כסלו- רבי יעקב בצלאל ז'ולטי - התשמ"ג

א' כסלו- רבי משה חפץ

א' כסלו- רבי אפרים אלנקוואה הרופא - שער כבוד השם - הר"ב

א' כסלו- רבי משה הגר מראדוביץ

א' כסלו- רבי משה הורביץ

א' כסלו- רבי דוד עידאן - מחכמי טוניס - התשט"ו

א' כסלו- רבי יצחק לבטון - מחכמי אר"ץ - התרע"ב

א' כסלו- רבי יחיאל וילנסקי - התשנ"ט

ב' כסלו- רבי עקיבא סופר - התש"ך

ב' כסלו - רבי אהרון קוטלר - ר"י לייקווד עץ חיים - ב' כסלו- רבי אברהם הכהן מסלוניקי

ב' כסלו- רבי מכלוף אלדאודי - רבה של עכו - התר"ע

ג' כסלו - רבי צאלח בן רבי עבדאללה סומך - רמ ישיבת בגדד - התרנ"ז

ג' כסלו- רבי אליעזר סופינו

ג' כסלו- רבי יחזקאל כהן - רבה של רחובות -

ג' כסלו - רבי מאיר כ"ץ - אביו של הש"ך

ג' כסלו - רבי שילה רפאל - התשנ"ה

ג' כסלו - רבי חיים גמליאל -

ג' כסלו- רבי יוסף דוד --בית דוד

ד' כסלו- רבי אריה פרנקל -

ד' כסלו- רבי אליהו קובו

ד' כסלו- רבי יעקב דוד דוב מאמשינוב - התרל"ז

ד' כסלו- רבי יהודה שטרית -

ד' כסלו- רבי רפאל כדיר צבאן - התשנ"ה

ה' כסלו- רבי רפאל חקק

ה' כסלו- רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס, המהרש"א

ה' כסלו- רבי נתן מאיר ווכטפויגל  - התשנ"ט

ה' כסלו- רבי דוד לוריא - הרד"ל - התרט"ז

ה' כסלו- רבי אפרים פיג'ו - מגדולי רבני איטליה

ו' כסלו- רבי שלמה עבו מערבי - התש"ו

ו' כסלו- רבי יוסף גרג'י - התרצ"ו

ו' כסלו- רבי יחזקאל שרגא הלברשאם - האדמו"ר מסטראפקוב - התשנ"ה

ו' כסלו- רבי חיים שמואל לופיאן - התשנ"ט

ו' כסלו- רבי ישעיה קרלינסקי - התש"ה

ז' כסלו- רבי רפאל דוד סבאן

ז' כסלו- רבי יחזקאל משה הלוי - ראב"ד בבבל

ז' כסלו- רבי יעקב משה חרל"פ - התשי"ב

ח' כסלו- רבי אברהם הכהן יצחקי - התרכ"ה

ח' כסלו- רבי יצחק נבון - בן הרב קרית מלך

ח' כסלו- רבי מרדכי צהלון - מח"ס מציץ ומליץ

ח' כסלו- רבי דוד הלוי קרסו - מחכמי סלוניקי

ח' כסלו- רבי אהרן בן רבי מרדכי מצ'רנוביל - התרל"ב

ח' כסלו- רבי דוד אשכנזי - מחכמי ארם צובא -

ח' כסלו- רבי סעדיה ב"ר משה שאול מו"צ משכנות ישראל - הת"ש

ט' כסלו- רבי דב בער - האדמו"ר האמצעי מחב"ד ב"ר שניאור זלמן - התקפ"ח

ט' כסלו- רבי משה שפירא מסאלויטא - התקצ"ח

ט' כסלו- רבי נתן סאלם - מו"ר ישיבת פורת יוסף

י' כסלו- רבי אברהם רוזאניס - אחיו של המשנה למלך

י' כסלו- רבי משה מרדכי אפשטיין

י' כסלו- הרב איסר זלמן מלצר - מחבר ספר אבן האזל

יא' כסלו- רבי יחיאל הלר

יא' כסלו- רבי משה הררי הדיין - התרע"ח

יא' כסלו- רבי יואל צבי ראטה

יב' כסלו- רבי יצחק למפרונטי - התקי"ז

יב' כסלו- רבי יהושע משה אהרונסון - התשנ"ד

יב' כסלו- רבי אברהם דוב בער מאבריטש בן רבי דוד-

יב' כסלו- רבי שלמה לוריא המהרש"ל - ה'של"ד

יג' כסלו- האמורא רבינא בר רב הונא מבבל - ד'

יג' כסלו- רבי דוד שלוש - התרנ"ג

יג' כסלו- רבי שלום הדאיה -

יג' כסלו- רבי דוד אמאדו

יג' כסלו- רבי משה שתרוג -

יג' כסלו- רבי רחמים מאזוז -

יד' כסלו- רבי דוד אביחצירא הי"ד - ה'תר"פ

יד' כסלו- ראובן בן יעקב אבינו - ב' אלפים שי"ח

יד' כסלו- רבי מתתיה גרג'י -

יד' כסלו- רבי אברהם סתהון

יד' כסלו- רבי ברוך עמדי -

יד' כסלו- רבי אלעזר לעוו ב"ר ירמיה - התרע"ח

טו' כסלו- רבי יהודה הנשיא בן רבן שמעון בן גמליאל -ג' אלפים תתקנ"ג- ציפורי

טו' כסלו- רבי רפאל אבן צור

טו' כסלו- רבי שמחה בונם סופר מפרשבורגטו' - רבי יעקב ברוך הייזלר הי"ד,

טו' כסלו- רבי אליהו לביא -

טז' כסלו- רבי יוסף בירדוגו

טז' כסלו- רבי יצחק קוריאט

טז' כסלו- רבי שאול ידידיה טאוב - התש"ח

טז' כסלו- רבי יעקב מרדכי ברייש - התשל"ז

טז' כסלו- רבי שלמה קאליהארי הרופא הספרדי -

יז' כסלו- רבי יוחנן מסטולין

יז' כסלו- רבי חיים צבי הירש

יז' כסלו- רבי יעקב לופס -

יז' כסלו- רבי נח מלודמיר

יז' כסלו- הרב יוסף יוזל הורביץ - הסבא מנובהרדוק

יח' כסלו- רבי אברהם בן הרמב"ם - ד' אלפים תתקצ"ז

יח' כסלו- רבי דוד בן שמעון

יח' כסלו- רבי זאב פראנק –

יח' כסלו- רבי מעתוק חטאב

יח' כסלו- רבי משה דוויק הכהן

יח' כסלו- רבי שלמה טנז'י -

יח' כסלו- רבי אליעזר זאב רוזנבוים - התשנ"ט

יט' כסלו- רבי שאול מקיקץ השלי- ה'תש"ל

יט' כסלו- רבי דב בער, המגיד ממזריטש, ה'תקל"ג

יט' כסלו- רבי פראג'י עלוש - התרפ"א

יט' כסלו- רבי משה וויס - התש"ן

יט' כסלו- רבי דוד קטורזה - הת"ש

כ' כסלו- רבי דוב בער מאושפיצין, תלמיד החוזה מלובלין, ה'תקצ"ח

כ' כסלו- רבי יצחק הוטנר - התשמ"א

כ' כסלו- רבי עזרא עדס - התש"ך

כא' כסלו- רבי צבי פסח פרנק - התשכ"א

כא' כסלו- רבי דוד הכהן מחכמי ג'רבא – ה'תרל"א

כא' כסלו- רבי יוסף ארואץ – ה'תרפ"ה

כא' כסלו- רבי דוד ב"ר יעקב – ה'תקפ"ב

כא' כסלו- רבי יוחנן פערלוב (מלוצק)

כא' כסלו- רבי יעקב מאיר פאדווא- התרט"ו

כב' כסלו- רבי אברהם בן רבי יצחק אביחצירא, ה'תשל"ד

כב' כסלו- רבי ששון ב"א אליהו הלוי –ה'תרע"א

כב' כסלו- רבי יוסף בן יעיש

כב' כסלו- רבי יחזקאל פאנעט

כב' כסלו- רבי חיים כסאר - התשנ"ח

כב' כסלו- רבי אהרון דוויק הכהן – ה'תרמ"ה

כב' כסלו- רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון - המגיד

כב' כסלו- רבי שבתי יודלביץ - המגיד הירושלמי

כג' כסלו- רבי דוד טבלי שיף

כג' כסלו- רבי דוב סוקלובסקי

כג' כסלו- רבי בן ציון אלפס

כג' כסלו- רבי יהודה אוחנה – ה'תרל"ג

כג' כסלו- רבי כמוס כמייס מאזוז – התש"ח

כד' כסלו- רבי אברהם חי אמוזג – ה'תרצ"א

כד' כסלו- רבי חיים חזקיהו מדיני – ה'תרס"ה

כד' כסלו- רבי מסעוד שטרית בבא סידי

כד' כסלו- רבי זכריה מנדל מפודהייץ

כד' כסלו- רבי כמוס סופר – ה'תשל"ד

כד' כסלו- שמעון בן יעקב אבינו

כד' כסלו- רבי יצחק בראשי - התשנ"ה

כד' כסלו- רבי אהרון לייב שטיינמן

כד' כסלו- רבי צאלח בן יחיא, מהרי"ץ-פרי צדיק,

כה' כסלו- רבי רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי– ה'תקפ"ז

כה' כסלו- רבי שלמה זלמן מוילנא – ה'תקי"ט

כה' כסלו- רבי יעקב עטלינגר - ה'תרל"ז

כה' כסלו- רבי אברהם מרדכי נסים הררי רפול -

כו' כסלו- רבי שאול קצין

כו' כסלו- רבי יהושע זליג דיסקין

כז' כסלו- רבי חיים מטשארנאוויץ - התקע"ג

כז' כסלו- רבי אליהו חי בורג'יל השני – ה'תרנ"ט

כז' כסלו- רבי חיים בר כלפה כהן –ה'תשל"ה

כז' כסלו- רבי מאיר ורג'אני הכהן- התשי"ג

כז' כסלו- רבי חיים טורר מצ'רנוביץ בן רבי שלמה -

כח' כסלו- רבי עזרא חמויי - התש"ו

כח' כסלו- רבי אברהם מאג'ר - התקצ"ד

כח' כסלו- רבי שלמה משה סוזין - התקצ"ו

כח' כסלו- רבי יוסף כנאפו ממוגאדור מרוקו –

כח' כסלו- רבי שלמה ארדיט - התקי"א

כח' כסלו- רבי יצחק ארדיטי

כח' כסלו- רבי שלמה דוד כהנא

כח' כסלו- רבי חזקיהו די סלוא- הפרי חדש (יש אומרים נפטר בכט' כסלו)

כט' כסלו- רבי אברהם בר נחמן מטולטשין - התרע"ח

כט' כסלו- רבי אברהם מיוחס - התקכ"ח

כט' כסלו- רבי יהושע משה מבגדד

כט' כסלו- רבי שלמה הכהן מוילנא - התרס"ו

כט' כסלו- רבי יוסף עבאדי שעיו –ה'תשל"ז

ל' כסלו- רבי דב ב"ר חיים אופנהיים

טבת

        א' טבת- רבי נחמן אנג'ל - התרכ"ט

א' טבת- רבי רפאל מסעוד אלפסי - התקל"ה

א' טבת- רבי משה יהודה פראנקו, - התרע"ח

א' טבת- רבי עמרם אלבאז

א' טבת- רבי עמור אבוטבול

א' טבת- רבי אריה הלוי פינצי

א' טבת- רבי יאיר בכרך, התע"ד

א' טבת- רבי יוסף המערבי, מתלמידי רבינו הארי"זל

ב' טבת- רבי יעקב אבן צור

ב' טבת- רבי אברהם משה מפשיסחא - התקפ"ט

ב' טבת- רבי עקיבא שרייבר מפאפא, נכד החתם סופר

ג' טבת- רבי דוד בן ברוך,מגאוני חכמי מרוקו

ג' טבת- רבי אביגדור עזריאל - התקנ"ז

ג' טבת- רבי יחזקאל עזרא הלוי

ג' טבת- רבי חיים שמואלביץ

ג' טבת- רבי יעקב הכהן

ד' טבת- רבי אליהו רוט

ד' טבת- רבי גרשון העניך מראדז'ין – ה'תרנ"א

ד' טבת- רבי מצליח מימון

ד' טבת- רבי יעקב שאול קצין - ה'תשנ"ה

ד' טבת- רבי יהושע אברהם יהודה - התר"ט

ד' טבת - רבי מאיר רחמים דיין - התשל"ד

ד' טבת- רבי חיים שאול הכהן דוויק

ה' טבת- רבי בנימין מרדכי נבון

ה' טבת- רבי יהושע הלוי הורביץ

ה' טבת- רבי מרדכי פנחס טייץ – ה'תשנ"ו

ה' טבת- רבי ידידיה סוזין -

ה' טבת- רבי אברהם יעקב מסדיגורא – ה'תשכ"ב

ו' טבת- רבי משה שמואל רבה של בברויסק

ו' טבת- רבי מתתיהו שטראשון - התרמ"ו

ז' טבת- רבי יום טוב ליפמן הכהן ממיר - התרנ"ג

ט' טבת- עזרא הסופר בן שריה - ג' אלפים תמ"ב

ט' טבת- נחמיה בן חכליה - ג' אלפים תמ"ב

ט' טבת- רבי ישראל איסר שפירא – ה'תשל"א

ט' טבת- רבי חזקיה הכהן רבין

י' טבת- מלאכי הנביא האחרון מהנביאים

י' טבת- זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא - ג' אלפים

י' טבת- רבי נתן מברסלב

י' טבת- הרב יצחק הכהן הוברמן - הצדיק מרעננה

יג' טבת- רבי בנימין בצרי

יג' טבת- רבי משה בידרמן

יז' טבת- רבי יעקב קרנץ "המגיד מדובנא"

יז' טבת- רבי סלמן מוצפי – ירושלים - ה'תשל"ה

יח' טבת- רבי משה כלפון הכהן

יח' טבת- רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב

יט' טבת- רבי אברהם טיקטינסקי – ה'תרצ"א

יט' טבת- רבי ניסים שלמה אלגאזי

יט' טבת- רבי אברהם שמואל בנימין סופר - הדעת סופר - בנו של החת"ם סופר

כ' טבת- רבי משה בן מימון, הרמב"ם – טבריה - ד'

כ' טבת- רבי יעקב אבוחצירא - אביר יעקב - ה'תר"ם

כא' טבת- שמעון בן יעקב אבינו ע"ה- ב' אלפים שי"ד

כא' טבת- רבי ישראל דב בער מוולעדניק

כא' טבת- רבי יהודה ארייה לייב בעל המוכיח

כב' טבת- רבי שלום מוסקוביץ האדמו"ר משאץ

כג' טבת- רבי אברהם פלאג'י

כד' טבת- רבי נפתלי הכהן כץ - בעל סמיכת חכמים

כד' טבת- רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא -

כד' טבת- רבי משה מרדכי בידרמן - האדמו"ר מלעלוב

כד' טבת- רבי אליהו אליעזר דסלר - המכתב מאליהו

כה' טבת- רבי שלמה מאזוז

כז' טבת- רבי שמשון רפאל הירש

כח' טבת- רבי יוסף דוד אייזנשטאט - התר"ו

כח' טבת- רבי משה תורג'מן, רבו של הבבא סאלי

כט' טבת- רבי יצחק כדורי - התשס"ו – הר המנוחות -

כט' טבת- רבי אברהם חזן

כט' טבת- רבי ישראל הלפרין

 

שבט

  א' שבט- רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין - האדמור מאוזרוב - בני ברק

ב' שבט- רבי משולם זושא מנאפולי

ב' שבט- רבי צבי הירש רבינוביץ - התר"ע

ד' שבט- רבי ישראל אבוחצירא - הבבא סאלי – נתיבות - ה'תשמ"ד

ד' שבט - אשר בן יעקב אבינו ע"ה

ד' שבט-רבי חיים משה אלישר, מח”ס משה האיש

ד' שבט-רבי עזרא עבאדי שעיו מחכמי אר”צ המקובלים

ד' שבט-רבי משה לייב מסאסוב, תקס”ז

ד' שבט-רבי רחמים מלמד הכהן, מח”ס כסא רחמים

ד' שבט-רבי אברהם מקאליסק, תק”ע

ד' שבט-רבי יצחק שמעון אפרייאט מרבני ספרו,

ד' שבט-רבי ישראל חריף מסטנוב בעל תפארת ישראל

ה' שבט- אדמו"ר יהודה אריה לייב מגור "השפת אמת"

ה' שבט-רבי שלמה הכהן, מח”ס לך שלמה

ה' שבט-רבי חיים דוד חזן, מח”ס נדיב לב

ה' שבט-רבי מאיר ישראל ראב”ד פאס

ה' שבט-רבי יעקב הכהן, מרבני ג’רבה, מח”ס בכור יעקב, תשי”ט

ה' שבט-רבי יצחק איזיק וייס בן האדמו”ר מספינקא,

ה' שבט-רבי יעקב יום טוב ברקוביץ

ה' שבט-רבי חיים ישעיה הכהן, מח”ס מסגרת השלחן,

ו' שבט- רבי רפאל יום טוב ליפמן היילפרין

ז' שבט- רבי ירוחם יהודה ליב פרילמן

ז' שבט- רבי מאיר רפאל, מחבר ספר ליקוטי שושנים

ז' שבט- רבי נחמניה סעדיה לוי ממקובלי ירושלים,

ח' שבט- רבי יצחק גויטע - היה גביר, מייסד ישיבת "בית יעקב" בטבריה, ומחבר הספר "שדה יצחק"

ח' שבט- רבי עקיבא אביטבול -תשי"ט

ח' שבט- רבי מכלוף בן רבי אליהו אביחצירא תש"מ

ח' שבט- רבי יוסף מאיר כהנא, האדמו"ר מספינקא, תשל"ח

ח' שבט- רבי ייצחק טייב, מחבר ספר ערך השלחן

ט' שבט- רבי נידים מגירונדי, חידושי הר"ן

ט' שבט- רבי שלום שבזי, תימן (יש אומרים נפטר: י' בשבט ויש אומרים יט')

ט' שבט- רבי רפאל ישעיה אזולאי - בן רבינו החיד"א

ט' שבט- רבי אברהם אשכנזי, הראשון לציון

י' שבט-  רבי שלום שרעבי - רבינו הרש"ש

י' שבט-  רבי רחמים חי חויתה הכהן, מחבר ספר שמחת כהן

י' שבט-  רבי יוסף יצחק שניאורסון האדמו"ר מהרי"ץ

י' שבט-  רבי יוסף צבי סלנט, הבאר יוסף

י' שבט-  רבי יצחק אייזק שר

י' שבט- רבי אליהו עבוד, מחכמי אר"ץ המקובלים

יב' שבט- רבי חיים כפוסי, רבה של מצרים, ה"שצ"א

יב' שבט- רבי שמשון פירסט, מכבר שם משמעון

יב' שבט- רבי שבתי אטון, ר"י ראשית חכמה

יד' שבט- רבי דניאל פריש – מתוק מדבש

יד' שבט- רבי אריה קפלן

יד' שבט- רבי יצחק אביחצירא בן אביר יעקוב

טו' שבט- רבי ניסים נחום

טו' שבט- רבי רפאל שלמה לניאדו

טו' שבט- רבי אהרן שהרבני

טו' שבט- רבי חיים מרדכי מרגליות, שערי תשובה

טו' שבט- רבי נסים הררי רפול

טו' שבט- רבי שלום אזולאי

יז' שבט- רבי חיים פלאג'י - איזמיר, טורקיה -

יז' שבט- רבי מוהרא"ש הצדיק מיבנאל

יז' שבט- רבי יחזקאל מקוזמיר אבי שושלת מודזי"ץ

יז' שבט- רבי משה מקיטוב תלמיד הבעל שם טוב

יח' שבט- רבי אריה לייב שפירא -רבי ליבל'י מקובנא -

יט' שבט- רבי שמואל וינברג מסלונים

כ' שבט- אשר בן יעקב אבינו

כ' שבט- רבי עובדיה הודאיה, בעל ישכיל עבדי

כ' שבט- רבי שמואל בן הרוש

כא' שבט - רבי משה גלאנטי

כא' שבט - הרבנית לאה בת לאה שרעבני, אשת הרב שרעבי

כא' שבט - רבי יערב יצחק אלחנן מפשיסחא

כא' שבט - רבי יצחק שרים השני, מגדולי מקובלי

כא' שבט - רבי יחיאל יהושע רבינוביץ

כא' שבט - רבי יהודה זאב סגל

כב' שבט- רבי מנחל מענדל מורגנטשרן

כב' שבט- רבי יהודה לייב מלובלין

כב' שבט- רבי מנחם מנדל, השרף מקוצק

כב' שבט- רבי יהודה לייב מלובלין, בעל תורה אמת

כב' שבט- רבי יעקב גלינסקי

כג' שבט- רבי משה קלירעס בן רבי מאיר – טבריה

כג' שבט- רבי יעקב חיים ישראל רפאל

כג' שבט- רבי יהושע רוקח, האדמו"ר מבעלזא

כג' שבט- רבי חי בוכובזה

כד' שבט- רבי איסר יהודה אונטרמן

כה' שבט- רבי ישראל ליפקין סלנטר

כה' שבט- רבי יעקב קוראל

כה' שבט- רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין

כו' שבט- רבי דוד הלוי מלבוב - הטורי זהב

כו' שבט- רבי יצחק בוחניק מחבר ספר ויאמר יצחק

כו' שבט- רבי יעקב אידלשטיין, רבה של רמת השרון

כז' שבט- רבי שלום מרדכי אזולאי

כז' שבט- רבי רחמים בוכריס, מחבר ספר לב רחב

כז' שבט- רבי אלכסנדר סענדר שור

כח' שבט- רבי חיים נסים אבולעפיה

כח' שבט- רבי וידאל אנג'ל

כח' שבט- רבי מרדכי גולדמן האדמו"ר זוועהיל

כח' שבט- רבי סעדיה בן אור, נתיבות החכמה

כח' שבט- רבי מאיר פוזנער

כח' שבט- רבי ניסים פרץ

כט' שבט- רבי נתן צבי פינקל - הסבא מסלבודקה

כט' שבט- רבי משה חיים שמש

כט' שבט- רבי ציון סופר

כט' שבט- רבי יצחק ירוחם דיסקין – ה'תרפ"ה –

כט' שבט- רבי זלמן סנדר כהנא שפירא – ה'תרפ"ג

ל' שבט- רבי מאיר, המהר"ם מפאדובה

ל' שבט- רבי מנחם מנדל פרוש משקלוב תלמיד הגר"א

אדר

        א' אדר- רבי עמנואל חי ריקי

א' אדר- רבי שבתי כהן - בעל הש"ך

א' אדר- רבי אברהם אבן עזרא - ד'תתקנ"ד

ב' אדר- רבי ישראל אלתר 'הבית ישראל' מגור

ב' אדר- רבי יום טוב אלגז

ב' אדר- רבי יוסף הלוי סלוביצ'יק

ב' אדר- רבי מאיר פפירש, בעל אור צדיקים

ב' אדר- רבי יצחק אלמליח, מחבר ספר ויזרע יצחק

ב' אדר- רבי ישראל אלתר, האדמו"ר מגור

ג' אדר- רבי אליעזר רבינוביץ ב"ר ישראל - מרא דאתרא דמינסק - התרפ"ד

ג' אדר- רבי נסים דוד עזראן, ראש ישיבת בית שמואל

ד' אדר- רב אחאי בר רב הונא מבבל - מראשי רבנן

ד' אדר- רבי דוד פרידמן מקרלין - התרע"ה

ד' אדר- רבי יוסף בן רבי אהרון אביחצירא

ה' אדר- רבי זאב וואלף מטשרני אוסטראה בן רבי נפתלי צבי - טבריה

ה' אדר- רבי שלום בן רבי אהרון אביחצירא התשל"ו

ה' אדר-  רבי יהושע דוד פורבסקי

ו' אדר- רבי מרדכי יהודה ליב – ה'תשכ"ג

ו' אדר- רבי ישעיה אזולאי סבו של החיד"א

ז' אדר- משה רבינו - ב' אלפים תפ"ח

ז' אדר- רבי אברהם בנימין הכהן

ז' אדר- רבי יחיא בן שלום הכהן

ח' אדר- רבי אליהו הכהן האיתמרי - השבט מוסר

ח' אדר- רבי יוסף ידיד הלוי

ח' אדר- רבי יוסף יעבץ - החסיד יעבץ

ט' אדר- רבי שמואל אויערבך

ט' אדר- רבי יהודה החסיד, ספר החסידים - שנת הפטירה נתונה במחלוקת - ט' באדר ד'תתקע"ז (1217) או י"ג באדר ד'תתקע"ה (1215)

ט' אדר- רבי שלמה זלמן ב"ר יצחק

ט' אדר- רבי יצחק בן ואליד

ט' אדר- רבי יעקב דוויק הכהן

ט' אדר- רבי שמואל אויערבך

י' אדר- רבי אלכסנדר משה לפידות – ה'תרס"ו

י' אדר- רבי יחיא דהאן נכד לאביר יעקב

י' אדר- רבי דוד שמואל אלקלעי

י' אדר- רבי יוסף ברוך הלוי אפשטיין

יא' אדר- רבי חיים יוסף דוד אזולאי- החיד"א -

יא' אדר- רבי שמואל שטראשון - הרש"ש

יא' אדר- רבי אברהם ברנשטיין מסוכטשוב

יא' אדר- רבי יוסף רוזין- בדווינסק- ה'תרצ"ו

יא' אדר- רבי אברהם בן אביר יעקב

יא' אדר- רבי יוסף רוז'ין, מחבר ספר צפנת פענח

יא' אדר- רבי שלום מזרחי עדני, בעל סוכת שלום

יא' אדר- רבי משה פרדו

יג' אדר- רבי משה פיינשטיין - ה'תשמ"ו

יג' אדר- רבי יהודה החסיד - ספר חסידים - שנת הפטירה נתונה במחלוקת - ט' באדר ד'תתקע"ז (1217) או י"ג באדר ד'תתקע"ה (1215)

יג' אדר- רבי יוחנן ג'יניאן

יד' אדר- רבי ניסים אמסלם

יד' אדר- רבי הלל כהן, ראש ישיבת כנסת בני הגולה

יד' אדר- רבי משה מלכה, ראב"ד פתח תקוה

יח' אדר- רבי אלכסנדר זיסקינד - יסוד ושורש העבודה

טו' אדר- רבי צבי הירש

טו' אדר- רבי יצחק אבולעפיא

טו' אדר- רבי בריש מייזליש

טו' אדר- יחזקאל הנביא

טו' אדר- רבי דב בער מייזליס

טו' אדר- הרב שמריהו יוסף חיים קניבסקי –פטירה ט"ו באדר ב' ה'תשפ"ב

טז' אדר- רבי אליעזר מנחם מנדל בידרמן

טז' אדר- רבי יצחק ברכה

טז' אדר- רבי מרדכי עזראן, מגדולי ירושלים

יז' אדר- רבי שמעון סופר - קארקא

יז' אדר- רבי חיים דוידזון –

יז' אדר - רבי גרשון לפידות, מופת השקדנים

יז' אדר - רבי פתחיה מרדכי בירדונו

יז' אדר - רבי ברוך שמעון סלומון, רבה של פ"ת

יח' אדר- רבי אלכסנדר זיסקינד

יח' אדר- רבי יחזקאל לוינשטיין

יח' אדר- רבי שמעון בר שמואל אביחצירא

יט' אדר- רבי חיים זוננפלד

יט' אדר- רבי דוד מדינוב- הצמח צדק

יט' אדר- רבי יצחק חדאד הראשון

יט' אדר- רבי דוד מדינוב, בעל הצמח דוד

יט' אדר- הצדיקת מרת פייגא ע"ה -נכדת הבעל שם טוב הקדוש, בת ר' יחיאל ומרת אדל, אמו של אדונינו מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב זי"ע

יט' אדר- רבי משה שמעון יהושע חירארי

כ' אדר- רבי שלמה זלמן אוירבאך - ה'תשנ"ה

כ' אדר- רבי יואל סירקיש הבית חדש

כ' אדר- רבי יצחק יעקב (איצל) רבינוביץ – ה'תרע"ט

כא אדר- רבי אלימלך מליז'נסק זי"ע

כא' אדר- רבי יצחק אלחנן ספקטור- ה'תרנ"ו

כא' אדר- רבי מאיר הכהן שיף

כא' אדר- רבי אלחנן ספקטור, הבאר יצחק

כב' אדר- רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין

כב' אדר- רבי אריה ליב הורוויץ - ה'תרנ"ו

כב' אדר- רבי חיים ב"ר ישראל אביחצירא

כג' אדר- רבי רפאל שפירא מוולז'ין– ה'תרפ"א

כג' אדר- רבי יצחק מאיר מגור "חידושי הרי"ם"

כג' אדר- רבי יאשיהו פינטו, הרי"ף על עין יעקב

כד' אדר- רבי אליהו ברוך פינקל

כד' אדר- רבי חיים אלגזי

כה' אדר- רבי יצחק אבוחצירא - הבבא חאקי

כה' אדר- אדר א' - רבי אברהם גרשון מקיטוב

כו' אדר- רבי יהושע אלעזר הכהן חמדי

כז' אדר- רבי אריה יהודה לייב סגל מוולטשיסק - צפת

כז' אדר- רבי הרב חיים סינוואני

כז' אדר- רבי שלמה אלישיב- הלשם

כז' אדר- רבי חיים פנחס שיינברג

כח' אדר- רבי שמואל הלוי קליין - מחצית השקל

כט' אדר- רבי מרדכי הגר

ניסן

        א' ניסן- עובדיה הנביא

א' ניסן- נדב ואביהו בני אהרון הכהן

א' ניסן- רבי מאיר מיכל רבינוביץ משאט – ה'תרס"א

א' ניסן- רבי דוסא בן הרכינס

ב' ניסן- רבי שלום דובער שניאורסון האדמו"ר הרש"ב (מחסידות חב"ד)

ג' ניסן- רבי אליהו מאיר פינקל

ד' ניסן- רבי רחמים ניסים פלאג'י, בעל יפה ללב

ה' ניסן- רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים - ה'תר"ע

ה' ניסן- רבי אברהם יהושע העשיל ה"אוהב ישראל" מאפטא

ה' ניסן- רבי שניאור זלמן, בעל התורת חסד מלובלין

ה' ניסן- רבי צבי אלימלך מבלוז'וב, בעל צבי לצדיק

ו' ניסן- רבי אהרון ראטה- השומר אמונים

ו' ניסן- רבי חיים אבולעפיה

ו' ניסן- רבי יוסף לייפער זצוק"ל, זקן אדמו"רי בית נדבורנה- האדמו"ר מווערדאן

ז' ניסן- רבי שאול צדקה, מיסד ביכנ"ס שאול צדקה

ח' ניסן- רבי שלמה מוסאיף, מיסד בתי כנסיות מוסיוף

ט' ניסן- רבי אריה לוין "רב האסירים"

י' ניסן- מרים הנביאה

י' ניסן- רבי בצלאל הכהן - ה'תרל"ח

י' ניסן- רבי שלום משאש

יא' ניסן- רבי משה בן נחמן - הרמב"ן - ה' אלפים ל"ט

יא' ניסן- רבי ישעיה הלוי הורביץ "השל"ה הקדוש" (על שם חיבורו "שני לוחות הברית") - ה'ש"צ

יב' ניסן- רבי שלמה זלמן ליפשיץ - ה'תקצ"ט

יב' ניסן- רבי שמשון פינקוס - ה'תשס"א

יב' ניסן- רבי יהודה ב"ר אליעזר פאפו

יג' ניסן- רבי יוסף קארו - מרן הבית יוסף - צפת –

יג' ניסן- רבי משה אלשיך - צפת

יג' ניסן- רבי מנחם מנדל - בעל הצמח צדק מחב"ד - יג' ניסן- רבי יצחק קארו - דודו של מרן הבית יוסף

יג' ניסן- רבי יוסף רפאל עוזיאל - ה'תרנ"ד

יג' ניסן- רבי דוד ב"ר שלמה אלטארס

יג' ניסן- רבי יוסף שרבאני  - התשל"ט

יג' ניסן- רבי פראג'י דמרי - התרס"ג

יג' ניסן- רבי אברהם חביב - התרפ"ג

יג' ניסן- רבי שמואל מרציאנו

יג' ניסן- רבי חיים שבתאי - הת"ז

טו' ניסן- יצחק אבינו ע"ה - מערת המכפלה

טו' ניסן- רבי יונה תאומים-קיקיון דיונה

טו' ניסן- רבי שמואל הלוי וואזנר - שבט הלוי

טז' ניסן- לוי בן יעקב  אבינו ע"ה

טז' ניסן- רבי נהוראי ג'רמון מג'רבה

טז' ניסן- רבי משה חדאד בורתא

טז' ניסן- רבי נהוראי ג'רמון מגדולי תוניס

יז' ניסן- רבי מאיר שלום בן רבי ישראל אביחצירא -

יז' ניסן- רבי ירמיה לעוו בנו של בעל השערי תורה – ה'תרל"ד

יז' ניסן- רבי שלמה וולבה

יז' ניסן- רבי יהודה שפירא

יז' ניסן- רבי ראובן הכהן מפראג, ילקוט הראובני

יח' ניסן- רבי ששון בכ"ר משה פרסיאדו, ר"י בית אל,

יח' ניסן- רבי ישראל בן רבי אהרון אביחצירא

יח' ניסן- רבי מאיר הלוי אבולעפיה, מגדולי הראשונים

יט' ניסן - רבי אהרון הגדול מקרלין

יט' ניסן - רבי פנחס אליהו הורביץ, בעל ספר הברית

כ' ניסן - רבי מסעוד חי בן שמעון

כ' ניסן - רבי יום טוב דאנון, בעל כבוד יו"ט

כ' ניסן - רבי האי גאון, ראש ישיבת פומבדיתא

כב' ניסן - רבי יהודה רוזאניס, בעל המשנה למלך

כב' ניסן - רבי דוד פאפו, מח"ס פני דוד חכם באשי בבל

כב' ניסן - רבי חיים גריינמן

כג' ניסן - רבי משה די טראני - המבי"ט

כג' ניסן - רבי אברהם דוד דויטש

כג' ניסן - רבי מנחם מנדל טאוב, האדמו"ר מקאליב,

כד' ניסן - רבי אברהם יהושע העשיל וינברג - האדמו"ר מסלונים

כד' ניסן - רבי מנחם מאזוז השני, מחכמי ג'רבה

כה' ניסן - רבי חיים הלברשטאם - הדברי חיים מצאנז

כו' ניסן- יהושע בן נון - ב'תקט"ז

כו' ניסן - רבי משה טייטלבוים - האדמו"ר מסאטמר

כו' ניסן - רבי אפרים נבון

כו' ניסן - רבי שמואל מרציאנו, מח"ס ויען שמואל

כז' ניסן - רבי יהודה כהנא, מח"ס קונטרס הספקות

כז' ניסן - רבי יעקב חנניה קובו

כז' ניסן - רבי אשר זליג מרגליות

כז' ניסן - רבי יצחק ישעיה אלפייה

כח' ניסן - רבי שבתי הורביץ

כח' ניסן - רבי יחיא צאלה, מח"ס פעולת צדיק

כט' ניסן - רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורא, כנסת ישראל

ל' ניסן- רבי חיים ויטאל - המהרח"ו - מח"ס עץ חיים - דמשק, סוריה - ה'ש"ף (נולד בר"ח חשוון שנת ה'ש"ג, בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטאל מקלאבריס)

אייר

        א' אייר- רבי יעקב בירב - צפת

א' אייר- רבי אברהם מסלונים

א' אייר- רבי מנחם מנדל מויטבסק – ה'תקמ"ח - טבריה

א' אייר- אבא שאול - מחכמי התלמוד

א' אייר- רבי יוסף יוסקה - מח"ס יסוד יוסף - ה'ת"ס

א' אייר- רבי יוסף בן יהודא יודל

א' אייר- רבי צבי הירש אשכנזי

א' אייר- רבי שמואל מניקלשבורג

א' אייר- רבי מנחם מנדל מויטבסק

ב' אייר- רבי יעקב עמדין בן רבי צבי

ב' אייר- רבי פנחס אליהו הורביץ - ספר הברית

ג' אייר- רבי ישעיה מקרעסטיר

ג' אייר- חוני המעגל

ד' אייר- רבי יוסף דובר הלוי סולובייצ'יק

ד' אייר- רבי נח חיים אברהם - התרמ"ו

ד' אייר- רבי ראובן שלום שרהבני

ו' אייר- רבי לוי ב"ר גרשום – ה'רלב"ג

ו' אייר- רבי חיים נפתלי הערץ – ה'תרע"ט

ו' אייר- רבי דוד חזקיה חדד

ט' אייר- רבי אביגדור קרא, בעל ספר הקנה

ט' אייר- רבי אליהו דוד חמד

י' אייר- רבי יצחק ב"ר יעקב - הרי"ף - ד' אלפים

י' אייר- עלי הכהן הגדול ובניו

י' אייר- רבי יוסף תאומים - הפרי מגדים

י' אייר- רבי יצחק אלפסי - הרי'ף

י' אייר- רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמרנא

יא' אייר- רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ

יא' אייר- רבי אברהם בן רבי יעקב אבוחצירא

יב' אייר- רבי מסעוד בן רבי יעקב אבוחצירא

יג' אייר- רבי יעקב בר יוסף דוד אבולעפיה

יג' אייר- רבי יעקב מאיר שכטר

יד' אייר- התנא רבי מאיר בעל הנס

יד' אייר- התנא רבי יהודה בר אלעאי

טו' אייר- רבי גרשון שטרן - ילקוט גרשוני

טו' אייר- רבי דוד יהודיוף, חתן הבבא סאלי

טז' אייר- רבי חיים דב לשינסקי

טז' אייר- רבי יצחק חי טייב

טז' אייר- רבי מאיר רוזנטל

יז' אייר- רבי יחזקאל לנדא - הנודע ביהודה

יז' אייר- רבי משה חיים אפרים אשכנזי - דגל מחנה אפרים

יח' אייר- ל"ג בעומר - רבי שמעון בר יוחאי

יח' אייר- רבי משה בן רבי ישראל איסרליש מקראקא- הרמ"א  - ה'של"ב

יח' אייר- רבי שלום בוזגלו, מח"ס מקדש מלך

יט' אייר- רבי מנחם מנדל בן רבי יוסף מרימינוב -

יט' אייר- רבי מאיר בן ברוך - המהר"ם מרוטנבורג -

יט' אייר- רבי שמואל אבוחצירא בן רבי אהרון אבוחצירא

יט' אייר- רבי עזרא עטייה

כ' אייר- רבי יוסף וולטוך - תשמ"ג

כ' אייר- רבי יוסף אירגאס, שומר אמונים הקדמון

כא' אייר- רבי מנחם הכהן, ממקובלי ירושלים

כא' אייר- רבי יחיא בר אברהם אביחצירא

כב' אייר- רבי חיים דניאל שלמה פינטו, מח"ס שם חדש

כב' אייר- הסבא קדישא - רבי שלמה אלעזר אלפנדרי

כב' אייר- רבי שלמה זלמן מחב"ד, מח"ס מגן אבות

כד' אייר- רבי דוד הכהן

כד' אייר- רבי יצחק הכהן פייגנבוים, האדמור מקאמרנא

כה' אייר- רבי חיים ב"ר מנחם מנדל מקוסוב – ה'תרי"ד

כה' אייר- רבי חיים חורי אב"ד, מח"ס מצא חיים

כה' אייר- רבי שלמה אמסלם

כה' אייר- רבי משה יצחקוף הכהן

כו' אייר- הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו

כו' אייר- רבי סעדיה גאון

כו' אייר- רבי שלמה גולדמן האדמו"ר מזוויעהל

כו' אייר- רבי עמרם אזולאי

כז' אייר- רבי יצחק אבולעפיה, ראב"ד צפת

כז' אייר- הצדקת סול סוליקה חג'ואל, ללה סוליקה - "נולדתי כיהודייה ואמות כיהודייה"

כח' אייר- שמואל הנביא בן אלקנה וחנה - ירושלים -

כח' אייר- רבי יצחק מקורביל- בעל הסמ"ק

 

סיון

      ב' סיון- רבי ישראל מרוז'ין

ב' סיון- רבי ישראל הגר - האדמור מויזניץ - בני ברק

ב' סיון- רבי יעקב שאול דוויק הכהן, חכם באשי

ב' סיון- רבי מרדכי בן שמעון

ב' סיון- רבי חיים אלעזר ממונקאטש - ה'מנחת אלעזר'

ג' סיון- רבי עובדיה מברטנורא - הר הזיתים, ירושלים

ג' סיון- רבי יוסף  אירגאס (אירגאז) - שומר אמונים הקדמון

ד' סיון- רבי ישעיה נפתלי מדינוב-הנותן אימרי שפר

ד' סיון- רבי יוסף אברהם וולף

ה' סיון- רבי אברהם אמארליאו, מח"ס ברית אברהם

ה' סיון- רבי גרשון אשכנזי, מח"ס עבודת הגרשוני

ה' סיון- רבי מרדכי כרמי, מאמר מרדכי

ה' סיון- רבי חיים יעקב סאפרין, האדמו"ר מקאמרנא

ו' סיון- דוד המלך בן ישי ע"ה - ירושלים - ב' אלפים

ו' סיון– רבי חיים אבולעפיא - טבריה – ה'תק"ד

ו' סיון- הושע בן בארי הנביא

ו' סיון- רבי ישראל בן רבי אליעזר -  הבעל שם-טוב -

ו' סיון- אדמו"ר אברהם מרדכי מגור "האמרי אמת"

ו' סיון- רבי ישראל בעל שם טוב, הבעש"ט

ו' סיון- רבי אברהם עזריאל מחסידי בית אל

ו' סיון- רבי יוסף זליכה

ז' סיון- הושע הנביא

ז' סיון- רבי דוד דראע הלוי

ז' סיון- הושע בן בארי הנביא

ז' סיון- רבי חיים יעקב אבולעפיה

ז' סיון- רבי אליהו ראם, ראב"ד ירושלים

ז' סיון- אברהם בן אברהם

ח' סיון- רבי משה חיים

ח' סיון- רבי יהושע מחוליוב נחלת יהושע

ט' סיון- רבי ישראל משקלוב - טבריה

ט' סיון- רבי יעקב סופר בעל ׳כף החיים׳

ט' סיון- רבי יעקב מאיר, הראשון לציון, תרצ"ט

י' סיון- רבי אלעזר רקח, מח"ס מעשה רקח

י' סיון- רבי עזרא רפול

יא' סיון- רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד – ה'תש"ד

יא' סיון- רבי יצחק יעקב וויס

יב' סיון- רבי אברהם וינברג - האדמור מסלונים

יב' סיון- רבי דוד חיים פארדו, בעל שושנים לדוד

יב' סיון- רבי ניסים טולדנו

יג' סיון- רבי יעקב מוצפי, ראב"ד העדה החרדית הספרדית

יג' סיון- רבי אברהם יצחקי - הראשל"צ, מח"ס זרע אברהם

יג' סיון- רבי אפרים מוילנא, מח"ס שער אפרים

יד' סיון- הרב ניסים יגן

יד' סיון- רבי חיים מוולוז'ין - מבכירי תלמידיו של הגאון מוילנא

טו' סיון- יהודה בן יעקב אבינו ע"ה- ב' אלפים שי"ד

טו' סיון- רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה

טז' סיון- רבי ששון לוי

טז' סיון- רבי יעקב חדאד

יז' סיון- רבי אהרון (השני) מקרלין

יז' סיון- רבי אליהו שריקי, רבה של כסלון

יז' סיון- רבי מאיר יונה – ה'תרנ"א

יט' סיון- רבי יהודה בן עטר, ראב"ד פאס

יט' סיון- רבי שמואל מוהליבר – ה'תרנ"ח

כ' סיון- רבי אליעזר פלעקליש מפראג – ה'תקפ"ו –

כ' סיון- רבי חיים מרדכי לבטון

כ' סיון- רבי חיים בלעיש, ראש הרבנים בתוניס

כא' סיון- רבי האדמור ממנקאטש

כא' סיון- רבי שמעון סופר

כד' סיון- רבי אברהם סאלם

כד' סיון- רבי מסעוד הכהן אלחדד, שמחת כהן

כה' סיון- התנא רבן שמעון בן גמליאל הי"ד - מעשרה הרוגי מלכות

כה' סיון- רבי ישמעאל כהן גדול - מעשרה הרוגי מלכות הי"ד - נקבר ליד כרמיאל - ג' אלפים תתע"ה

כה' סיון- התנא רבי חנינא סגן הכהנים הי"ד - מעשרה הרוגי מלכות

כה' סיון- רבי חיים סופר, שו"ת מחנה חיים

כה' סיון- רבי אברהם בראזני

כה' סיון- רבי מרדכי אליהו, הראשל"צ

כו' סיון- התנא רבי יוסי בן קיסמא

כו' סיון- התנא יונתן בן עוזיאל - עמוקה

כו' סיון- רבי מיכל יהודה ליפקוביץ

כז' סיון- התנא רבי חנינא בן תרדיון - מעשרה הרוגי מלכות הי"ד - ג' אלפים תת"ל

כז' סיון- הרב מרדכי קלצקי - נודע בכינויו הרב מרדכי מלצר

כח' סיון- רבי חיים אריה ליב רוטינברג מסטאוויסק –ה'תרנ"ח

כט' סיון- רבי יהושע פיטוסי, ראב"ד צפת

ל' סיון- רבי התנא רבי חנניא בן עקשיא (יש אומרים א' בתמוז)

ל' סיון- רבי יום טוב ידיד הלוי מגדולי המקובלים בארם צובא, תרפ”ג

ל' סיון- רבי אהרון בן ציון חכם ברוך מעולם, מח”ס תולדות אהרן ומשה

ל' סיון- רבי שלמה קלוגר, מח”ס האלף לך שלמה

ל' סיון- רבי יוסף שלוש     א' תמוז- יוסף הצדיק בן יעקב אבינו - שכם - ב'

תמוז

        א' תמוז- רבי קלמן קולנימוס הלוי אפשטיין

א' תמוז- רבי איתמר בן אהרן הכהן

א' תמוז- רבי שמואל ברוך ורנר

א' תמוז- רבי אברהם חיים, מרבני בבל

ב' תמוז- רבי נחמן מהורדנקא  - סבו של רבינו נחמן מברסלב - טבריה

ב' תמוז- רבי שלמה הלברשטאם – ה'תרס"ה - פולין

ב' תמוז- רבי אברהם מטריסק, המגן אברהם

ב' תמוז- רבי מרדכי זאב הלוי איטינגא

ג' תמוז- רבי מנחם מנדל שניאורסון - "הרבי מליובאוויטש" -  תשנ"ד

ג' תמוז- הרב יהושע ישעיה נויבירט - (1927 – 2013)

ג' תמוז- רבי יוסף חיים שניאור קוטלר

ג' תמוז- רבי דוד כהן יוהנתן

ד' תמוז- רבי פנחס הירש הורוביץ בעל הפלאה

ד' תמוז- רבינו תם מבעלי התוספות

ד' תמוז-רבי נסים חיים משה מזרחי, מח”ס אדמת קודש

ד' תמוז- רבי אליהו לופס, מח”ס בן אביחיל

ד' תמוז- רבי רבי פנחס הלוי הורביץ מניקלשבורג, מח”ס הפלאה

ד' תמוז- רבי רבי דוד שרגא רבי ביזר

ד' תמוז- רבי חיים משה מנדל

ו' תמוז- רבי חיים די לה רוזה

ו' תמוז- רבי ברוך פרענקל, מח"ס ברוך טעם

ח' תמוז- רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב - האמרי נועם

ח' תמוז- רבי חיים משאש, מח"ס נשמת חיים

ח' תמוז- רבי אליהו סלימאן מני

ח' תמוז- רבי אברהם הכהן ראטה, מראשי העדה החרדית

ט' תמוז- רבי יוסף שלמה דיין

ט' תמוז- רבי משה חברוני ר”י חברון, מח”ס משאת משה

ט' תמוז- רבי דוד ליפשיץ נשיא עזרת תורה אמריה

ט' תמוז- רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם

ט' תמוז- רבי זלמן סורצקין, מח”ס אזנים לתורה

י' תמוז- רבי ישראל יעקב אלגאזי

יא' תמוז- רבי עטייה חורי מחכמי ג’רבה

יא' תמוז- רבי צבי הירש מזידיטשוב

יא' תמוז- רבי משה מימון זצ”ל מדייני גאבס

יב' תמוז- רבי יעקב ב"ר אשר - בעל הטורים - ה'ק"ח

יב' תמוז- רבי אליהו ברוך קאמאי ר – ה'תרע"ז -

יב' תמוז- רבי יוסף פאלאג'י

יב' תמוז- רבי אברהם דוויק הכהן קאלוסי חכם באשי

יב' תמוז- רבי נסים בנימין מרדכי אלישע בן הרב יש”א ברכה

יג' תמוז- רבי חיים הכהן ראפפורט, מח”ס שו”ת רבינו חיים הכהן

יג' תמוז- רבי יעקב פיתוסי, מח”ס ירך יעקב

יג' תמוז- רבי אלחנן וסרמן

יד' תמוז- רבי יוסף מטראני

יד' תמוז- רבי מרדכי עטייה מחכמי אר”צ בירושלים

טו' תמוז- רבי חיים בן עטר "אור החיים" הקדוש - חכם עצום מגדולי חכמי מרוקו

טו' תמוז- רבי יוסף טולידאנו – ה'תשע"ב

טו' תמוז- רבי שלמה משיח ממקובלי ירושלים

טו' תמוז- רבי עמרם בלויא מראשי נטורי קרתא

טו' תמוז- רבי שלמה אלפאסי

טז' תמוז- חור בנו של כלב ומרים הנביאה

יז' תמוז- רבי יצחק ה כהן, מח”ס בתי כהונה

יז' תמוז- רבי יהודה מטוליטולא בנו של הרא”ש

יט' תמוז- רבי בן ציון אבא שאול - ראש ישיבת פורת יוסף - ה'תשנ"ח

יט' תמוז- רבי אהרון שמואל קוידנובר - המהרש"ק –

יט' תמוז- רבי יצחק איזיק הלוי הרצוג

יט' תמוז- רבי אליעזר יהודה פינקל

יט' תמוז- רבי אברהם הלוי פטאל

יט' תמוז- רבי יונה שטנצל

כ' תמוז- רבי נתן נטע הנובר

כ' תמוז- רבי מנחם ישועה

כ' תמוז- רבי אברהם חיים נאה, מח"ס קצות השלחן

כא' תמוז- רבי אברהם מתתיהו פרידמן "הצדיק משטפנשט"

כא' תמוז- רבי יצחק גברא מעגור

כא' תמוז- רבי יהודה הכהן שאקו

כא' תמוז- רבי שלמה מחלמה

כא' תמוז- רבי שלום רפאלי

כב' תמוז- רבי לוי יצחק בנדר

כב' תמוז- רבי רפאל משה אלבאז, ה'תרנ"ו

כב' תמוז- רבי שלמה מקרלין הי”ד

כג' תמוז- רבי משה קורדבירו - "הרמ"ק" – צפת - מחשובי מקובלי צפת ורבו של האר"י הקדוש

כג' תמוז- רבי גדליהו אהרון קעניג, מח”ס חיי נפש

כד' תמוז- רבי כמוס פלח ראב”ד בנגזי טריפולי

כה' תמוז- רבי מאיר הלוי מאפטא – ה'תקפ"ז

כה' תמוז- רבי אריה לייב בעל השגת אריה

כה' תמוז- רבי יצחק קוליץ

כה' תמוז- רבי יוסף אבוחצירא - רב העיר יבנה

כו' תמוז- רבי אהרון ברכיה ממודינא

כו' תמוז- רבי אלכסנדר הכהן אב”ד בקלן

כז' תמוז– רבי יעקב עדס - ה'תשכ"ג - הר המנוחות

כז' תמוז– רבי אלעזר אבוחצירא - הבבא אלעזר, ה'תשע"א

כז' תמוז– רבי יוסף בן יעקב

כז' תמוז– רבי שמואל רוזובסקי

כח' תמוז- רבי שלמה גאנצפריד

כח' תמוז- רבי משה טייטלבוים - ה'תר"א

כח' תמוז- רבי יעקב שאול אלישר יש”א ברכה, כח' תמוז- רבי חיים פרידנלדר, משגיח ישיבת פוניבז’

כח' תמוז- רבי יוסף שלום אלישיב, פוסק הדור

כט' תמוז- רבי שלמה יצחקי - רש"י – ד'תתס"ה -

כט' תמוז- רבי שמואל סלנט – ירושלים

כט' תמוז- רבי יוחנן הסנדלר - "התנא הקדוש" – מירון

אב

        א' אב- אהרון הכהן בן עמרם - ב' אלפים תפ"ז

א' אב- אלעזר הכהן בן אהרון הכהן - ב' אלפים תקט"ז

א' אב- רבי יהושע העשיל בן אלעזר

א' אב- רבי יוסף זרוק

ב' אב- רבי אהרון תאומים מקראקא

ב' אב- רבי משה שטרן -

ב' אב- רבי יעקב כהן יהונתן, מח”ס זרע השלום

ג' אב- רבי שמשון מאוסטרופולי

ג' אב- רבי יוסף בן ג’ויא, מח”ס טל אורות

ד' אב- רבי בן ציון הלברשטאם

ד' אב- רבי מנחם עזריה – הרמ"ע מפאנו, ה'ש"ף

ד' אב- רבי רפאל אנקווה, מח”ס קרני ראם

ה' אב- רבי יצחק לוריא אשכנזי הקדוש  - "האר"י" הקדוש - השל"ב - צפת

ה' אב- רבי ראובן מדננבורג - מסמורגון - התרמ"ז

ה' אב- רבי משה בן טוב

ה' אב- רבי גדליה חיון ראש מקובלי בית אל

ה' אב- רבי חיים עוזר גרדז’נסקי

ה' אב- רבי מאיר ברבי

ו' אב- רבי אלעזר משה הורביץ – ה'תר"ן

ו' אב- רבי נסים רצאבי - ה'תשנ"ב

ו' אב- רבי משה מזרחי ראב”ד ארם צובא

ז' אב- דון יוסף נשיא - ה'של"ט

ז' אב- רבי משה גרינוולד אב”ד חוס”ט

ח' אב– שמעון אגסי – תלמיד חבר בן איש חי –

ח' אב– רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) -זיו, ה’סבא’ מקלם

ט' אב- רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ "החוזה מלובלין"

ט' אב- רבי יצחק נסים הראשון לציון, מח”ס יין הטוב

י' אב- אליהו הנביא - עלה השמים

י' אב- יששכר בן יעקב אבינו - ב' אלפים שי"ח

י' אב- רבי אליהו ישראל הרב הראשי לקהיר

י' אב- רבי מסעוד חי רוקח מטריפולי, מח”ס מעשה

יא' אב- רבי יצחק בלאזר - מפטרבורג– ה'תרס"ז

יא' אב– רפאל חיים אברהם קובו – ה'תקנ"ב

יב' אב- רבי אריה ליב קצנלבויגן – ה'תקצ"ז

יג' אב- רבי יוסף גרינוואלד - הרב מפאפא

יג' אב– רבי יום טוב ישראל – ה'תרנ"א

יג' אב– רבי נתן נטע שפירא -מקראקא-  מכונה על שם ספרו מגלה עמוקות

יג' אב– רבי ישראל יצחק משי זהב תשל"ד

יג' אב– רבי משה עטייה, דיין במרוקו

יד' אב– רבי משה הלוי חכם באשי בטורקיה

יד' אב– רבי מנחם חורי הראשון מחכמי ג’רבה

יד' אב– רבי יוסף נפתלי שטרן ראש ישיבת פרשבורג

יד' אב– רבי מרדכי בירדוגו

טו' אב- רבי אשר מסטולין

טו' אב- רבי בן ציון יאדלר – המגיד הירושלמי -

טו' אב- רבי יהודא פינטו – ה'תרמ"א

טו' אב- התנא נחום איש גמזו

טו' אב- רבי נסים שמואל ארואץ, מח”ס דרכי איש

טו' אב- רבי אשר האדמו”ר מקרלין, תרל”ג

טו' אב- רבי יעקב ליינר מראדזין, תשל”ח

טו' אב- רבי שמעון לביא, מחבר הפיוט בר יוחאי,

טז' אב- רבי משה מונטיפיורי – גדול הנדבנים -

טז' אב- רבי רבי משה פארדו, מח”ס צדק ומשפט

טז' אב- רבי בכור אהרון אלחדיף, מח”ס מפי אהרון

טז' אב-רבי יצחק מאיר לוין חתנו של האמרי אמת יז' אב– יאשיהו פינטו – חתן מהרח"ו – ה'תמ"א

יז' אב– רבי רפאל יהושע עזריאל

יז' אב– רבי שלמה חיים פערלאוו נכד הבעש”ט

יז' אב– רבי חיים רפאל בן אשר הראשון לציון

יז' אב– רבי חנוך חסון אב”ד חברון הי”ד

יז' אב– רבי משה ברנשטיין ראש ישיבת קמניץ

יט' אב- רבי נפתלי מנמירוב

יט' אב- רבי יעקב כולי- ילקוט מעם לועז

כ' אב- רבי יהודה זרחיה אזולאי – נין החיד"א –

כ' אב- רבי לוי יצחק שניאורסון

כ' אב- רבי בן ציון אלקלעי, מח”ס חמדת ירושלים

כ' אב- רבי לוי יצחק שניאורסון, מח”ס ליקוטים על הזוהר

כ' אב- רבי מרדכי אלחאייך מגדולי דייני תונס

כ' אב- רבי נסים חדאד מרבני נאבל, מח”ס חן טוב

כ' אב- רבי יוסף יהודה ארדיטי מסלוניקי

כא' אב- רבי אלכסנדר סענדר – ה'תקע"ח

כא' אב- רבי חיים הלוי סולובייצ'יק - ה'תרע"ח

כא' אב- רבי אהרן רוקח האדמו”ר מבעלזא

כא' אב- רבי יעקב חי זריהן, מח”ס ביכורי יעקב

כא' אב- רבי חיים סולוביצ’יק מבריסק

כא' אב- רבי יעקב אורנשטיין בעל ישועות יעקב

כב' אב- רבי מרדכי בן הלל

כב' אב- רבי  מיוחס בכר שמואל, מח”ס פרי האדמה

כב' אב- רבי דוד בן מרגי מגדולי חכמי מרוקו

כב' אב- רבי אליהו ב”ר יוסף הכהן דושניצר

כג' אב- רבי יעקב ישראל קנייבסקי - הסטייפלר – ה'תשמ"ה בני ברק

כג' אב- רבי משה עדס

כג' אב- רבי מגוס סבאג מחכמי ג’רבה

כג' אב- רבי חזקיה יהושע שבתאי אב”ד לספרדים

כג' אב- רבי דוב בעריש גוטליב

כג' אב- רבי שמואל כהן יצחקי

כג' אב- רבי אברהם דמרי מרבני העיר גאבס

כד' אב- רבי ישמעאל הכהן רבה של צפת הי”ד

כד' אב- רבי יצחק קובו הראשון לציון

כד' אב- רבי אהרון בן חסון

כד' אב- רבי אפרים זלמן מרגליות, מח”ס מטה אפרים

כד' אב- רבי משה בן מלכא ראב”ד לעדת המערבים

כה' אב- רבי יששכר דובר מזלוטשוב - צפת

כה' אב- רבי שמואל ברוך אליעזרוב

כה' אב- רבי יעקב משולם, מח”ס ישועת יעקב

כו' אב- רבי רבי יואל טייטלבוים מסאטמר

כו' אב- רבי ציון כהן יהונתן הא’ ראב”ד ג’רבא, מח”ס שערי ציון

כו' אב- רבי יואל טיטלבוים מסאטמאר, מח”ס ויואל משה

כז' אב- המקובל רבי יהודה פתיה ע"ה – ירושלים

כז' אב- רבי ירוחם נסים אלישר מבגדד

כז' אב- רבי נחמן נתן קורנאל

כז' אב- רבי חויתא שלי מחכמי ג’רבא

כח' אב- המקובל רבי אברהם עדס - ירושלים

כח' אב- רבי נפתלי צבי יהודה ברלין

כט' אב- רבי יעקב בירדוגו, מח”ס שופריה דיעקב

כט' אב- רבי אליעזר זוסיא פורטוגל

כט' אב- רבי יעקב ב”ר מנחם מנכין שולקס

כט' אב- רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, תרס”ט

ל' אב- רבי ראובן הכהן

אלול

        א' אלול- רבי דוד הנגיד בן רבי אברהם בן הרמב"ם -

א' אלול- רבי שמואל אבואב, מח”ס דבר שמואל

א' אלול- רבי יצחק גאגו צרור, מחכמי גאבס, מח”ס צרור המור

א' אלול- רבי ראובן ביתאן מחכמי תונס

א' אלול- רבי יעקב מזרחי

ב' אלול- רבי אליהו שיק – ה'תרל"ד

ב' אלול- רבי יצחק בר ששת 'הריב"ש'

ב' אלול- רבי יצחק אלגאזי

ב' אלול- רבי יצחק בר ששה הריב"ש

ג' אלול- רבי אברהם יצחק הכהן קוק

ג' אלול- רבי משולם זוסיא מז'ינקוב

ד' אלול- רבי מאיר שמחה הכהן – ה'תרפ"ו

ד' אלול- רבי משה אהרון פינטו– ה'תשמ"ה

ד' אלול- רבי יצחק הדאיה

ה' אלול- רבי דוד שלמה צבי בידרמן - האדמור מלעלוב – ירושלים –ה'תרמ"ח

ה' אלול- רבי בנימין שיק

ה' אלול- רבי אהרון משולם זלמן מפראג - הש"י -

ה' אלול- רבי דוד גינז – ה'שע"ג - פראג

ה' אלול- רבי משה עידאן מחכמי ג’רבה, מח”ס

ה' אלול- רבי אליהו לנייאדו

ה' אלול- רבי אהרון רפאל חיים משה פירירה, מח”ס

ו' אלול- רבי שמשון חיים נחמני - מחבר ספר "זרע שמשון"

ו' אלול- רבי ראובן מרגליות, מח”ס ניצוצי הזוהר

ו' אלול- רבי משה הכהן אלכלאף

ו' אלול- רבי יצחק הדאיה

ו' אלול-רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, מח”ס ישמח לבב

ו' אלול- רבי יום טוב ליפמן הלר בעל התוספות יום טוב

ו' אלול- רבי אברהם ברוך בן ר’ אליהו מאני, מח”ס ברוך אברהם

ז' אלול- רבי ישועה כהן - מעיני הישועה

ז' אלול- רבי סאסי כהן

ז' אלול- רבי אליהו חיים אביו של הבן איש חי

ז' אלול- רבי ישועה כהן, מח”ס מעיני הישועה

ז' אלול- רבי סאסי כהן, מח”ס פרוכת המסך

ח' אלול- רבי אברהם בטאט

ח' אלול- רבי דוד הלברשטאם בן רי חיים מצאנז

ח' אלול- רבי יחיא עמר

ח' אלול- רבי דידו כהן מגדולי רבני ג’רבא

ט' אלול- דן בן יעקב אבינו ע"ה- ב' אלפים שי"ח

ט' אלול- רבי צדוק הכהן רבינוביץ' מלובלין

ט' אלול- רבי רפאל טרויש, מח”ס צח ואדום

י' אלול- רבי יצחק יעקב ריינס – ה'תרע"ה

י' אלול- רבי ברוך ירושלמי, מח”ס ברוך מבנים

י' אלול- רבי פנחס שפירא מקוריץ

י' אלול- רבי יוסף יהשוע קאריין ראב”ד ירושלים

יא' אלול- רבי שלום יוסף מסדיגורה

יא' אלול- רבי אברהם יעקב מסדיגורה

יא' אלול- רבי שלמה בן חסון

יא' אלול- רבי יוסף אלמליח, מח”ס תוקפו של יוסף

יא' אלול- רבי שלום יוסף בן ר’ ישראל מרוז’ין

יא' אלול- רבי יעקב לאזר הכהן ממקובלי ירושלים

יא' אלול- רבי יעקב ב”ר אברהם לוי

יב' אלול- רבי שמחה בונים מפשיסחארבי החכם מנחם מנשה - ירושלים ה'תשכ"ח (הרב יוסף שבתאי [שני] נכדו)

יב' אלול- רבי שלום משה חי גאגין, מח”ס שמח נפש

יב' אלול- רבי צבי מיכל שפירא, מח”ס ציץ הקודש תקון חצות

יג' אלול- רבי אברהם יחיאל פיש (הצדיק מת"א) – ה'תשנ"ח - צפת

יג' אלול- רבי יוסף חיים מבגדד - הבן איש חי –

יג' אלול- רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא

יג' אלול- רבי יעקב גזונדהייט - ה'תרל"ח

יד' אלול- רבי זכריה יונה

יד' אלול- רבי יהושע מפאלק מקעפמנא

יד' אלול- רבי יעקב מלול ראב”ד וזאן

טו' אלול- רבי יוסף – ה'תפ"ז

טו' אלול- רבי משה פיטוסי מרבני תונס

טו' אלול- רבי נחמן בטיטו הראשון לציון

טו' אלול- רבי משה אלשקר, מח”ס שו”ת מהר”ם

טז' אלול- רבי יחיא שניאור - ירושלים

טז' אלול- רבי אברהם לנדא - האדמור מסטריקוב -

יז' אלול- רבי נתן שפירא מלובלין

יז' אלול- רבי יעקב מכלוף

יח' אלול- רבי יהודה ליווא - "המהר"ל מפראג"

יח' אלול- רבי עבדאללה סומך

יט' אלול- רבי חיים בנבנישתי

יט' אלול- רבי סלימאן מנחם מני

כ' אלול- רבי יוסף שלמה כהנמן - בני ברק

כ' אלול- רבי אליהו לאפיאן – ירושלים

כ' אלול- רבי יוסף שלמה ב”ר יהודה ליב כהנמן ר”י

כ' אלול- רבי אברהם שטרנהרץ מזקני חסידי ברסלב

כ' אלול- רבי אליהו לאפיאן, מח”ס לב אליהו, תש”ל

כ' אלול- רבי משה אריה פריינד, אב”ד העדה החרדית

כא' אלול- רבי יהונתן אייבשיץ

כא' אלול- רבי אהרון בן האביר יעקב

כא' אלול- רבי נסים כדורי חזן, מח”ס מעשה נסים

כא' אלול- רבי יצחק אשכנזי בן הראשל”צ רבי אברהם אשכנזי

כא' אלול- רבי ברוך יצחק לוין

כא' אלול- רבי חי מימון ממקובלי טריפולי

כב' אלול- רבי אליהו אילוז, מח”ס יש מאין

כב' אלול- רבי פנחס רבינוביץ אב”ד קינצק

כב' אלול- רבי יוסף חיים הכהן, מח”ס מנחת כהן

כב' אלול- רבי אליהו חיים אבולעפיה

כד' אלול- חבקוק הנביא

כד' אלול- רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל - ירושלים

כד' אלול- רבי יחזקאל אברמסקי - ירושלים

כד' אלול- רבי ישראל-מאיר הכהן - ראדין

כה' אלול- התנא רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי -

כה' אלול- רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב (תלמיד הבעש"ט הקדוש)

כו' אלול- רבי יצחק אלפייה - ירושלים (מחבר ספר הקונטרס היחיאלי)

כו' אלול- המקובל המלוב"ן רבי חיים פינטו הראשון-

כו' אלול- רבי אליהו ב”ר יוסף צרפתי

כו' אלול- רבי שלמה חזן, מח”ס שלחן הזהב

כז' אלול- רבי שלום רוקח - שר שלום האדמו”ר מבעלז

כז' אלול- רבי נתן הכהן אדלר רבו של החתם סופר

כז' אלול- רבי יהודה ליבוביץ, בעל זיו יהודה

כח' אלול- רבי חיים יהודה ליב אוירבעך - תשי"ד

כח' אלול- רבי סעדיה חמיו של המהרח"ו

כח' אלול- יצחק עקריש

כח' אלול- רבי אליהו חבה – ה'תשל"ד

כט' אלול- רבי יששכר בן רבי שלמה זלמן

כט' אלול- רבי שלמה אמאריליו – תפ"א

כט' אלול- רבי יעקב הלוי ליפשיץ – ה'תרפ"ב

bottom of page