top of page

תיקון הנפטר

של הרב פתייה זצוק"ל

תיקון הנפטר של הרב האלוקי יהודה פתייה זצ"ל

 

כל מי שרוצה לעשות את התיקון לקרוב משפחה שלו על פי התיקון של רבי יהודה פתייה זצוק"ל כפי שמובא בספר "תיקון לנפטר" יכול לעשות עם מנין של 10-12 אנשים יראי שמים (שומרי מצוות) או תלמידי חכמים ולעשות את התיקון בבית הכנסת.

ניתן להשיג כאן

bottom of page