top of page

תיקון עוונות

של הרב יהודה פתייה

תיקון של הרב האלוקי יהודה פתייה זצ"ל

[*הערה: התיקון הוא אחריות על העושה בלבד ואין אנו לוקחים אחריות לגבי הצלחתו או לענין מספר הימים הנצרכים או כמות הפדיון הנצרך לתקונים אלו או אם הם יועילו לאדם שעושה אותם כי כל אדם לגופו.]

- מופיע בספר "מנחת יהודה":

זה סוג של תיקון קצר שהרב יהודה פתיה זצ"ל השאיר לנו בספרו מנחת יהודה שיעשה כל אדם  איש או אשה, זקן או צעיר. לכל עוון ועוון אשר חטא יעשה תיקון בנפרד. והוא מציל את האדם מכף הקלע, ואינו נמסר בידי המשחיתים לפי מה שהרב פתיה אומר בספרו. אם יש לאדם עוון אחד שכלול משני חטאים. כגון, לא עלינו, שכב עם אשת איש בזמן שהיא נידה. אז יש לו כאן שני עבירות! אז עם הוא עשה תיקון רק לאחת מהעוונות האלו, אחר מ120 שנה שהוא יגיע למעלה הוא לא ימסר בידי המשחיתים בכף הקלע, אבל לעוון השני שהוא לא תיקן בנפרד – יקחו אותו לחדר אחד סמוך לבית דין – "חדר הניתוחים" כביכול, לא עלינו... ויעשו לו ניתוח "קטן" להוציא ממנו את הכתמים. אז מוטב לחשוב על כל העוונות ולתקן כל אחד בנפרד.

ע"כ. למשל זאת אומרת אם כתוב לעוון מסוים לעשות 82 תעניות אז יקח כסף של ארוחת פת וליפתן. כל אחד לפי יכולתו. אז בוא נאמר ארוחה אחת עולה 10 שקל. אז 10 כפול 82 תעניות זה יוצא 820 ש"ח. ולתת לעניים.

 

בעניין כמה פעמים לעשות תיקון לעוון אחד הרב כותב:

1) המדרגה הכי טובה: זה לעשות תיקון ולהתענות על כל מין עוון ועוון אשר חטא בו סיכום התעניות שכתב האריז"ל להתענות. אם חטא בחטא אחד כמה פעמים יעשה סדר התיקון הזה כמה פעמים. אפילו עד מאה פעמים.

2) מדרגה שניה: אם הוא לא יכול להתענות כל כך הרבה הימים – אז יוכל להתענות על כל חטא תענית אחת בלבד כמו יום הכיפורים ושאר התעניות הקצובים לאותו חטא יפדה אותם בצדקה. ויעשה את התיקון על כל פעם אשר כפל ועשה את החטא ההוא אפילו עד מאה פעמים.

3) מדרגה שלישית: אם אינו יכול לפדות את קצב התעניות של אותו החטא בפעם אחת, יכול לפדות אותם דבר יום ביומו קודם שיסעוד.

4) מדרגה רביעית: אם הוא לא יכול לכפול ולעשות את התיקון על החטא ההוא על כל פעם ופעם אשר כפל וחטא בו, יעשה את התיקון עם תעניות ופדיון הצדקות 3 פעמים בלבד. (וגם הבן איש חי הביא את זה כך).

5) מדרגה חמישית: הנ"ל במקום 3 פעמים פעם אחת בלבד.

6) מדרגה שישית: אם הוא לא יכול לעשות את כל אלו יעשה את התיקון 3 פעמים לאותו האבר שחטא בו אפילו שהם חטאים חלוקים ושונים זה מזה.

 

לעשות את התיקון של הרב פתייה זצ"ל:

לחץ כאן להורדה

bottom of page