top of page

למה דווקא השם בחר באסתר (אשה) להיות הגואל? סוד אסתר המלכה

בס"ד


[*הערה: יש מחלוקת במפרשים בענין אם בנם של אסתר ואחשורוש היה יהודי. חלקם אומרים שכן. על פי האריז"ל הקדוש הוא היה נחשב לגוי.]


להבין לעומק את הדברים צפו גם כאן:

https://www.beshem-hashem.org/post/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA