top of page

מסר מדניאל: בענין כ-וכב ה-ש-ביט ומה מחכה לעתיד לבוא?!


הנה המסר במלואו:

**הערה: הרמב"ם (הלכות מלכים יב) אמר: שכל הדברים סביב ביאת המשיח וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. אלו דברים סתומים. ולכן כמובן כל הדברים שנגיד הכל נתון לשינוי מאת השם יתברך ותלוי במעשים של בני ישראל. הכל יכול להשתנות הן לטוב והן לרע. ותלוי בתשובה של עם ישראל!